Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2020

jajestem
1193 8014 500
Reposted fromikhakima ikhakima viaeazyi eazyi

January 31 2020

jajestem
5476 b79a
Reposted fromsucznik sucznik via8agienny 8agienny

January 29 2020

jajestem
Gdybyśmy tak zaczęli na rozczarowanie patrzeć jak na odczarowanie. Zamiast smucić się i rozpaczać, bo często do tego prowadzą rozczarowania, siadalibyśmy z kubkiem ciepłej herbaty (lampką wina/kawą) i myśleli o tym, że w końcu się przed nami odczarowała rzeczywistość, że w końcu wiemy, jak się sprawy mają. Ileż to razy zdarzało się, że docierało do nas, że jest zupełnie inaczej niż sobie wyobrażaliśmy. Ileż to razy czuliśmy gorycz rozczarowania, a zamiast wlewać w siebie tę gorycz może lepiej poczuć siłę z tego, że wiemy jak jest, a nie, że jedynie wydaje nam się, że wiemy?
— "Współcześni samym sobie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialonelyjulia lonelyjulia
jajestem
jajestem
Swoistość dzieł poetyckich czy niektórych powieści polega na tym, że zawierają odłamki mądrości, które nie są dane powszechnie. Nie tkwią w witaminach czy w zastrzykach, tylko w skupionej lekturze. Momenty kontemplacji, czyli lektura tych dzieł, nie tylko wzbogaca nas wewnętrznie, ale przede wszystkim pomaga nam żyć.  

— Adam Zagajewski
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajestemjeden jestemjeden
jajestem
8545 7e83 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viajestemjeden jestemjeden

January 18 2020

jajestem
3189 d43c 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viamendel mendel

January 16 2020

jajestem
jajestem
Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe.
— Albert Einstein
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer
jajestem
Pieprzą o miłości i nie kochają zamiast kochać i z miłości się pieprzyć.
— facebook / oczami mężczyzny
jajestem

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwstydem wstydem viaeazyi eazyi

January 06 2020

9324 afd7 500
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viamrrru mrrru
7781 75c1 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viawyliczanka wyliczanka
jajestem
3520 d5a7 500
Anna Ciarkowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawyliczanka wyliczanka
jajestem
A w Nowym Roku niczego nie postanawiaj, niczego nie obiecuj. Zrób wyłącznie to, na co masz ochotę...
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaboli boli
jajestem
5488 e289 500
Reposted frombajaderra bajaderra viaboli boli

January 02 2020

jajestem
3970 9915 500
Reposted fromfelicka felicka via8agienny 8agienny

December 31 2019

jajestem
9716 acca
Reposted fromesste esste viayeahlow yeahlow
jajestem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl